การใช้งานโปรแกรม QGIS

วันอบรม :

13-15 กรกฎาคม 2563


ระยะเวลา :

3 วัน (18 ชั่วโมง)


เนื้อหาหลักสูตร :

- การกำหนดค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์
- การดาวน์โหลดข้อมูลจาก OSM
- การจัดการข้อมูลเวกเตอร์ และข้อมูลราสเตอร์
- การออกแบบและจัดพิมพ์แผนที่ (Map Layout Design)
- การพิมพ์แบบที่แบบอัตโนมัติ
- การสร้างและจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างมืออาชีพ
- การจัดการข้อมูลตาราง
- การเชื่อมตารางข้อมูลภายนอก
- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
- การวิเคราะห์แบบอัตโนมัติด้วยเครื่องมือ Processing Models


สถานที่จัด :

อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก


อบรมจบหลักสูตรแล้วได้อะไร ? :

- สามารถจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
- นำไปประยุกต์ปรับใช้กับงานของหน่วยงานท่านได้จริง
- คู่มือฉบับภาษาไทย ที่ละเอียดทุกจุด
- รู้แหล่งให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ


About us About us About us

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา *** สำคัญมาก ***

-


*** สเปคคอมพิวเตอร์ ขั้นต่ำ ! ***

มีคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้บริการ (อบรมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)


เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานโปรแกรม QGIS ในการทำงานกับข้อมูลเชิงพื้น โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับทักษะและเทคนิคการใช้เครื่องมือและฟังก์ชันต่าง ๆ รวมถึงแนวคิดการประยุกต์ใช้โปรแกรม QGIS ให้เหมาะสมกับงานเพื่อสามารถนำไปเพิ่มมูลค่าให้กับข้อมูลและพัฒนางานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ค่าลงทะเบียน : :

3,900 บาท/คน

  สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ

 • คู่มือฉบับสมบูรณ์
 • กระเป๋าใส่เอกสาร
 • อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
 • เสื้อยืดรุ่นพิเศษ
 • ใบประกาศ รับรองการผ่านอบรม
 • บัญชีสำหรับการโอนเงิน
  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร (งานบริการวิชาการ)
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 857-0- 09846-4

ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงิน :

1. ลงทะเบียนออนไลน์ กดที่นี่ หรือส่งแฟกซ์ที่เบอร์ 055-968807
2. ชำระเงิน
แบบที่ 1 : มัดจำ (รับสิทธิ์จองที่นั่งอบรมก่อน)

รุ่น ชำระค่ามัดจำ 1,000 บาท ชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 2,900 บาท
# 7 มิถุนายน 2563 14 มิถุนายน 2563
หมายเหตุ : กรณีไม่สามารถโอนเงินเต็มจำนวนมาภายในวันที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่ามัดจำในทุกกรณี


แบบที่ 2 : ชำระเงินเต็มจำนวน 3,900 บาท (รับสิทธิ์ยืนยันที่นั่งอบรมทันที)
รุ่น ชำระค่าลงทะเบียน 3,900 บาท
# 21 มิถุนายน 2563

3. เมื่อชำระเงินทุกครั้ง ให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล / ชื่อหลักสูตร มาที่ gistnu.training@gmail.com ภายใน 3 วัน หลังการโอนเงิน
4. ตรวจสอบสถานะและรายชื่อได้ที่ กดที่นี่


หมายเหตุ : โปรดอ่าน !

1) หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าอบรมกรุณาแจ้งก่อนวันจัดอบรม 10 วัน
และขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณีหากผู้ลงทะเบียนไม่สามารถเดินทางมาอบรมได้
2) เราจะนับยอดผู้สมัครจากผู้ชำระเงินใน แบบที่ 1 และ 2 ก่อน
หากมีจำนวนผู้สมัครโอนเงินมาเต็มที่นั่งก่อนวันปิดรับสมัครที่กำหนดไว้ เราจะปิดรับสมัครทันที
3) การออกใบเสร็จ จะออกให้เฉพาะคนที่มานั่งอบรมเท่านั้น
4) เมื่อมัดจำแล้ว มีการเปลี่ยนชื่อคนมานั่งอบรม จะออกใบเสร็จเป็นชื่อของคนที่มานั่งอบรมเท่านั้น

"ความสำเร็จของผู้เรียน คือ ความสำเร็จของเรา"