การพัฒนาแอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศบนสมาร์ทโฟน

วันอบรม :

20-23 กรกฎาคม 2563


ระยะเวลา :

4 วัน (24 ชั่วโมง)


เนื้อหาหลักสูตร :

- Introduction to Geoinformatics Ecosystem
- Introduction to mobile development technology
- Building development environment for Mobile Application
- Navigating Users Between Screens and Navigation with Parameters
- State Management and Advanced State Management with Context
- React Native Mapbox
- Layer Style Specification
- CRUD Spatial data for local database
- การติดตั้งแอพลิเคชั่นลงในเครื่องจริง


สถานที่จัด :

อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก


อบรมจบหลักสูตรแล้วได้อะไร ? :

- สามารถพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันได้ด้วยตนเอง
- เข้าใจหลักการของ Cross Platform Mobile App ที่สามรถใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android
- สามารถนำแอปพลิเคชันไปติดตั้งใช้งานได้จริง
- มีคู่มือ และตัวอย่างโค้ด ทุกหัวข้อการอบรม


About us About us About us

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมา *** สำคัญมาก ***

ทักษะพื้นฐานของผู้เข้าอบรม :
- สามารถใช้ Command Line หรือ Terminal ได้ค่อนข้างคล่อง
- พื้นฐานการพัฒนาเว็บ เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ เบราเซอร์ HTML และ WebService เป็นต้น
- มีความรู้ด้านภาษา JavaScript
- มีความรู้ด้านการเขียน Stylesheet (CSS)
หมายเหตุ: ถ้าผู้อบรมยังไม่มีทักษะพื้นฐานความรู้ดังกล่าว ทางทีมงานสามารถให้คำแนะนำพื้นฐานให้ได้


*** สเปคคอมพิวเตอร์ ขั้นต่ำ ! ***

มีคอมพิวเตอร์และสัญญาณอนเทอร์เน็ตให้บริการ (อบรมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)


คอร์สนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือด้วยภาษา HTML5, CSS3 และ JavaScript โดยใช้เทคโนโลยีของ Ionic Framework และ Android Studio ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ รวมถึงการเรียกข้อมูลที่ให้บริการในรูปแบบ Web Map Service ซึ่งการอบรมจะสอนตั้งแต่การจัดการเพจต่างๆ การใช้งาน UI component และการใช้ Native components เช่น กล้องถ่ายรูป, การหาพิกัดแผนที่ จนถึงการติดตั้งแอพลิเคชันลงในเครื่องจริง


ค่าลงทะเบียน : :

9,900 บาท/คน

  สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ

 • คู่มือฉบับสมบูรณ์
 • กระเป๋าใส่เอกสาร
 • อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
 • ใบประกาศ รับรองการผ่านอบรม
 • ตัวอย่าง code สามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้ทันที
 • บัญชีสำหรับการโอนเงิน
  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร (งานบริการวิชาการ)
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 857-0- 09846-4

ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงิน :

1. ลงทะเบียนออนไลน์ กดที่นี่ หรือส่งแฟกซ์ที่เบอร์ 055-968807
2. ชำระเงิน
แบบที่ 1 : มัดจำ (รับสิทธิ์จองที่นั่งอบรมก่อน)

รุ่น ชำระค่ามัดจำ 1,000 บาท ชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 8,900 บาท
# 7 มิถุนายน 2563 14 มิถุนายน 2563
หมายเหตุ : กรณีไม่สามารถโอนเงินเต็มจำนวนมาภายในวันที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่ามัดจำในทุกกรณี


แบบที่ 2 : ชำระเงินเต็มจำนวน 9,900 บาท (รับสิทธิ์ยืนยันที่นั่งอบรมทันที)
รุ่น ชำระค่าลงทะเบียน 9,900 บาท
# 30 มิถุนายน 2563

3. เมื่อชำระเงินทุกครั้ง ให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล / ชื่อหลักสูตร มาที่ gistnu.training@gmail.com ภายใน 3 วัน หลังการโอนเงิน
4. ตรวจสอบสถานะและรายชื่อได้ที่ กดที่นี่


หมายเหตุ : โปรดอ่าน !

1) หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าอบรมกรุณาแจ้งก่อนวันจัดอบรม 10 วัน
และขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณีหากผู้ลงทะเบียนไม่สามารถเดินทางมาอบรมได้
2) เราจะนับยอดผู้สมัครจากผู้ชำระเงินใน แบบที่ 1 และ 2 ก่อน
หากมีจำนวนผู้สมัครโอนเงินมาเต็มที่นั่งก่อนวันปิดรับสมัครที่กำหนดไว้ เราจะปิดรับสมัครทันที
3) การออกใบเสร็จ จะออกให้เฉพาะคนที่มานั่งอบรมเท่านั้น
4) เมื่อมัดจำแล้ว มีการเปลี่ยนชื่อคนมานั่งอบรม จะออกใบเสร็จเป็นชื่อของคนที่มานั่งอบรมเท่านั้น

"ความสำเร็จของผู้เรียน คือ ความสำเร็จของเรา"