รายชื่อคอร์สอบรมทั้งหมด

การพัฒนาเครื่องมือและประยุกต์ใช้งานข้อมูลภาคสนามอย่างมืออาชีพ (Smart Survey)

สถานที่จัด : อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกการพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิด (LEAFLET for WEB MAP)

สถานที่จัด : อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกการใช้งานโปรแกรม QGIS

สถานที่จัด : อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกการพัฒนาแอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศบนสมาร์ทโฟน

สถานที่จัด : อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 / 62

สถานที่จัด : ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 / 62

สถานที่จัด : ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกการพัฒนา Web GIS ด้วยซอฟแวร์รหัสเปิดเพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต

สถานที่จัด : ชั้น 12 อาคาร President Hotel and Tower กรุงเทพมหานคร - ติด BTS ชิดลม (ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยนเรศวร)
การใช้งาน Leaflet และ PostGIS สำหรับพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์

สถานที่จัด : ชั้น 12 อาคาร President Hotel and Tower กรุงเทพมหานคร - ติด BTS ชิดลม (ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยนเรศวร)การสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ด้วยโดรนพร้อมการประมวลผลข้อมูลภาพด้วยโปรแกรมฟรีแวร์

สถานที่จัด : อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกการพัฒนาแอปพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศบนสมาร์ทโฟน

สถานที่จัด : ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการใช้งานโปรแกรม QGIS ขั้นสูง

สถานที่จัด : ชั้น 12 อาคาร President Hotel and Tower กรุงเทพมหานคร - ติด BTS ชิดลม (ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยนเรศวร)
การใช้งานโปรแกรม QGIS อย่างมืออาชีพ 2561

สถานที่จัด : อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
การใช้งาน Leaflet สำหรับพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์ 2561

สถานที่จัด : อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
"ความสำเร็จของผู้เรียน คือ ความสำเร็จของเรา"